GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

ŞİRKET ÜNVANI:  Pula İstanbul Gıda A.Ş. (“Şirket”)

ADRES: Pınar mahallesi İğde Sokak no:3/A Sarıyer-İstanbul

MERSİS NO: 0733064831600001

Web Sitesi: https://www.sgyarimyamalak.com/

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca vweb sitesinde işlenen kişisel veriler açısından veri sorumlusu olan Şirket tarafından KVKK’nın 10. Maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Web Sitesi ziyaretçileri ve kullanıcılarını kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Şirket, https://www.sgyarimyamalak.com/ alan adında bulunan internet sitesi ve ona bağlı tüm sayfaların ve mobil uygulamaların (“Web Sitesi”) sahibidir. Şirket, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir.

Şirket” ve “biz”, merkezi Pınar mahallesi İğde Sokak no:3/A Sarıyer-İstanbuladresinde bulunan Pula İstanbul Gıda A.Ş. unvanlı şirketi ifade eder.

İlgili Kişi”, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Ürünler”, : https://www.sgyarimyamalak.com/ adresinde bulunan Web Sitesi’nde satışa sunulan ürünleri ifade eder.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİR?

1- Web sitesi üzerinden ürün satın alma

Web sitesi üzerinden ürün satın almanız halinde ad, soyad, unvan, TC kimlik no, vergi no ve adres bilgileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak tamamen otomatik yolarlarla işlenecektir.

2- Satın alınan ürünün teslimatı

Web sitesi üzerinden satın aldığınız ürünün teslimatı sırasında ad, soyad ve adres verileriniz mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik yolarlarla işlenecektir.

3- Şikayet yönetimi

Web sitesi üzerinden ürün satın almanız halinde ad, soyad, unvan ve e-posta adresi verileriniz mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik yolarlarla işlenecektir.

4- Faturalandırma

Web sitesi üzerinden ürün satın almanız halinde fatura bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak tamamen ve kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

5- Sözleşme süreçleri

Web sitesi üzerinden ürün satın almanız halinde tarafınız ile gerçekleştirilen mesafeli satış sözleşmesi hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak ve kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

6- Web sitesi güvenliği

Web sitesini ziyaretiniz sırasında IP adresi veriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞILIR?

1- Satın alınan ürünün teslimatı

Web sitesi üzerinden satın aldığınız ürünün teslimatı sırasında ad, soyad ve adres verileriniz ürünlerinizi teslimatını sağlamak amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşılır.

2- Faturalandırma

Web sitesi üzerinden ürün satın almanız halinde fatura bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

3- Sözleşme süreçleri

Web sitesi üzerinden ürün satın almanız halinde tarafınız ile gerçekleştirilen mesafeli satış sözleşmesi uyuşmazlık çözümü ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

4- Web sitesi güvenliği

Web sitesini ziyaretiniz sırasında IP adresi veriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

5- Ödeme

Web sitesi üzerinden satın almanız halinde ad, soyad, TC kimlik no, sipariş detayı ve bedeli verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ödeme tahsilatı için hizmet aldığımız İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”)’ya aktarılacaktır. Ardından kredi kartı bilgilerinizi girmeniz suretiyle iyzico tarafından tahsilat işleminiz gerçekleştirilecektir. Şirketin iyzico ile paylaşmış olduğunuz kredi kartı verilerinize hiçbir surette erişimi yoktur. Konuya ilişkin daha fazla bilgi için iyzico gizlilik politikasına buradan erişebilirsiniz: https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi#gizlilik-kiisel-veri-politikas

6- Sunucu hizmeti

Web sitesinden ürün satın almanız halinde ad soyad, unvan ve e-posta adresi verilerinizi iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak web sitesinin gereği gibi çalışması için hizmet aldığımız sunucu (hosting) firmasına aktarıyoruz.

İlgili Kişi (veri sahibi) Olarak Haklarınız

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahibi ilgili kişiler, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirket’e bildirilmiş ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler.

Talepler en kısa sürede ve her durumda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret uygulanır.

İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz.

Şirket unvanı: Pula İstanbul Gıda A.Ş. (
Mersis No:
Adres: Pınar mahallesi İğde Sokak no:3/A Sarıyer-İstanbul
E-Posta: +90 (542) 424 86 97
Telefon: deniz@pulaistanbul.com

İşbu Aydınlatma Metni, yeni hizmetlerin sunulması veya yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde güncellenebilir. Web Sitesi kullanıcılarının düzenli olarak güncellemeleri kontrol etmesi gerekmektedir.

Güncelleme no:

1

Son güncelleme tarihi:

23/01/2021